-----------------------------

نرم افزار معدن, زمین شناسی, آموزش زبان انگلیسی, نرم افزارهای کاربردی دانلود و معرفی نرم افزار های معدنی
 

دانلود و معرفی نرم افزار های معدنی

نرم افزار معدن, زمین شناسی, آموزش زبان انگلیسی, نرم افزارهای کاربردی

MICROMINE v10
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩  

MICROMINE

  جعبه ابزاری که به شما اجازه می دهد تا به ضبط، مدیریت و تفسیر داده های اکتشافی معادن بپردازید.

به عنوان یک کاشف ، MICROMINE این امکان رابرای شما فراهم میکندکه با درک عمیق از پروژه خود مناطق سه بعدی مختلف پروژه را با دقت بهتری ایجاد کنید.

و به عنوان یک معدنچی ، MICROMINE به شما امکانات زیر را می دهد :

استفاده آسان جهت مدل سازی، برآورد (تخمین) ، ابزارهای طراحی جهت تسهیل طراحی های روزانه و وظایف تولید.

 

 

 

دانلود این نرم افزار قدرتمند :


کلمات کلیدی: micromine
آموزش نرم افزار سورپک surpac tutorials
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩  

 

 

این مجموعه ارزشمند به زبان انگلیسی و فرمت pdf  بوده و شامل موارد زیر می باشد:

Surpac Block_Modelling Tutorial

Surpac drill_and_blast Tutorial

Surpac dtm_surfaces Tutorial

Surpac Geological_Database Tutorial_2

Surpac geostatistics Tutorial_2

Surpac Interpolator Tutorial_3

Surpac introduction Tutorial

Surpac pit_optimiser Tutorial

Surpac plotting Tutorial

Surpac quick_start Tutorial_2

Surpac solids Tutorial

Surpac streaming_files Tutorial

Surpac underground_mine_design Tutorial_2

Surpac underground_ring_design Tutorial


کلمات کلیدی:
گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی قسمت 2
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩  

  4 -  سئوالي منفي كردن افعال كمكي:

روش اول: افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم.

روش دوم : اگر فعل كمكي not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و not ر ا هم سر جايش قرار مي دهيم.

جدول افعال كمكي:

THE :

حرف تعريف بوده و داراي سه معني است، ( را  كه  كسره)

I eat apple.
I eat the apple.
I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سيب مي خورم"، سيب نا مشخصی خورده ميشود.

در جمله دوم " من سيب را مي خورم"، سيب مشخص مي شود يا به عبارتي تعريف مي شود.

در جمله سوم " من سيب قرمز را مي خورم يا من سيبي را که قرمز است، مي خورم"، سيب مشخص تر مي شود يا به عبارتي، دقيقتر تعريف مي شود.

دو مصدر استثنا يي :

در انگليسي دو مصدر داريم كه استثنائي هستند يعني با فاعلهاي مختلف به شكلهاي گوناگون در مي آيند.

اگر پس از صرف كردن ، در داخل اين جملات افعال كمكي بكار ببريم به مادر خود بر مي گرد ند يعني am-is-are به be بر مي گردد.

دومين مصدر to have است كه با فاعلهاي مختلف در بعضي جاها به شكلهاي ديگر در مي آيد و اگر در آنها افعال كمكي بكار ببريم به شكل مادر خود بر مي گردند.

 

I have → I can have                                             I am → I must be
you have → you can have                                    You are →You can be
They have →They can have                                 He is → he must be
We have → we can have
She has → she can have

تمرين جملات فارسي :


1 نميتواني به من هر روز اينجا كمك كني؟
2 آيا نبايد به ما ساعت 2 يك روز در ميان در اينجا درس بدهي؟
3 آيا من بداخلاق نيستم؟
4 آيا آنها درس نمي خوانند هر روز اينجا؟
5 آيا تو هر روز به معلم گوش نمي دهي؟
6 من ميتونم مؤدب باشم توي كلاس؟
7 پدرم بايد در خانه مهربان باشد.
8 خواهرهايم ممكن است تنبل باشند.
9 والدينشان ميتوانند اينجا باشند.
10  پدرم ميتواند نهار بخورد.
11  او ممكن است يك ماشين داشته باشد.

جواب :

1. Can’t you help me here every day?
2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?
3. Am I not bad tempered?
4. Don’t they study here every day?
5. Don’t you listen to the teacher every day?
6. Can I be polite in class?
7. My father must be kind at home.
8. My sisters may be lazy.
9. Their parents can be here.
10. My father can have lunch.
11. He may have a car

بسيار مهم

 

"دو فعليها در جمله و طرز بكار بردن دو فعليها در جمله":

1 - اگر در جمله دو فعل اصلي بيايد بين دو فعل اصلي علامت (to) بكار مي بريم و

2 - اگر در جمله يك فعل كمكي و يك فعل اصلي بيايد to لازم نيست بجز دو فعل ought to و used to (سابقا)

اگر فعلهاي ما از مصدر To be باشد يعني (am-is-are) و يا از مصدر To have يعني have و has وقتي كه در جمله افعال قصدي را بكار مي بريم ( have-has و am-is-are ) به مادر خود يعني به (have , be) تبديل مي شوند.

افعال قصدي عبارتند از:

 

تفاوت have to و must :

I must go           (تاكيد زياد) من حتمًا بايد بروم
I have to go        من مجبورم بروم

تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل had to ، must ميباشد.

تذکر: اگر بعد از has , have اسم بيايد معني داشتن و خوردن دارد.

I will have my lunch.                   . من ناهارم را خواهم خورد
She has a book.                         . او يک کتاب دارد

 

تذکر: اگر بعد از (to) has , have بيايد معني مجبور بودن را دارد.

 

تمرين جملات فارسي:

الف) جمله مثبت، سئوالي، منفي و منفي سئوالي جملات زير را بنويسيد؟


1 آنها مي خواهند به معلم گوش بدهند هر روز.
2 من بايد انگليسي صحبت كنم هر روز.
3 شما مي خواهيد مؤدب باشيد اينجا.
4 او دوست دارد يك ماشين داشته باشد.
5 ما تصميم داريم امسال زرنگ باشيم

پاسخ :

1. They want to listen to the teacher every day.
• Do they want to listen to the teacher every day?
• They don’t want to listen to teacher every day.
• Don’t they want to listen to teacher every day?
2. I must speak English every day.
3. You want to be polite here.
4. He likes to have a car.
5. We decide to be clever this year.

ب) جملات زير را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائيد.

1. They Study engineering ( Plan: ( قصد داشتن
2. Most students succeed (want)
3. We understand the lesson. (Pretend: (وانمود كردن
4. I work hard. (Promise )
5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse)
6. You are very successful. (can)
7. They practice sentence patterns (must)
8. Many students ask questions (may)
9. We are polite. (Ought to)
10. I dine with you. (would like)
11. We play football. (prefer)

پاسخ :

1. They Plan to Study engineering
2. Most students want to succeed.
3. We pretend to understand the lesson.
4. I promise to work hard.
5. Most of the people refuse to fact/tell the truth.
6. You can be very successful.
7. They must practice sentence patterns.
8. Many students may ask questions.
May they not ask questions?
May not they ask questions?
9. We ought to be polite.
سئوالي → Ought you to be polite? Are you ought to polite?
منفي → You ought not to be polite. You aren’t ought to polite.
منفي سئوالي → Ought you not to be polite? aren't you ought to polite?
10. I would like to dine with you.
11. We prefer to play football.

 

منبع :

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

سعيد عنايت پور


کلمات کلیدی:
آلودگيھای کامپيوتری
ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩  

می توان آلودگی ھای کامپيوتر را اين گونه دسته بندی کرد:

 -1 ويروس ھا : يک ويروس برنامه ای بسيار کوچک است که خود را به برنامه ھای حقيقی و بزرگتر وصل ميکند و به اصطلاح روی آنھا سوار می شود و با نصب يا اجرای برنامه اصلی خود را وارد سيستم کامپيوتر می کند و شروع به کپی برداری از خود می شوند. پس از ورود به ويروسھا شروع به تخريب سيستم و يا انجام کاری که برايش تعريف شده ميکند.

مثلا پيام فرستادن به کامپيوتر ھای ديگر، فرستادن مخفيانه اطلاعات به ھکر طراح آن و یا ...

(Trojan Horse) اسب تروجان :

يکی از مخرب ترين برنامه ھا می باشد که شروع به پاک کردن اطلاعات و يا غير فعال کردن عوامل امنيتی دستگاه می کند تا ھکر بتواند به راحتی فعاليتھای شما را کنترل کند. اسبھای تروجان قادر به ضبط فعاليتھای شما می باشند. اسبھای تروجان مانند ويروسھا قادر به کپی برداری از خود نيستند اما می توانند به وسيله ويروسھا به کامپيوترھا وارد شوند. بعضی از تروجان ھا توانايی سرويس دھی برای ھكرھا را نيز دارند; يعنی اگر تروجانی در كامپيوتری اجرا شود فرستنده آن تروجان ميتواند كامپيوتر قربانی را با استفاده از كامپيوتر خود و از راه دور كنترل كند و عملياتی بر روی كامپيوتر ﴿مانند: کنترل Webcam و صدای کامپيوتر، حذف فايل و مشاھده درايوھا و فرمت کردن درایوهاو ...﴾ انجام دھد.

انواع مختلف تروجانھا وجود دارند که ما به مھمترين نوع آن می پردازيم.

(Keylogger) کی لاگر : به اسب تروجانی گفته می شود که قادر است ھرچه شما روی کامپيوتر تايپ ميکنيد را ضبط کند و اين اطلاعات را برای جاسوس بفرستد. بدين ترتيب تمامی فعاليتھای شما روی کامپوتر از جمله آدرس ايميل و پسورد آن و وبسايتھايی را که بازديد کرده ايد، ای ميل ھا و چت ھا و غيره را در اختيار هکر قرار دھد.

ويروس ھا ھمچنين از راھھای ديگری می توانند وارد کامپيوتر شما شود، منجمله:

  .از طريق دسترسی فيزيکی به کامپيوتر شما و نصب مستقيم اين نوع نرم افزارھا.

  .از طريق باز کردن ضميمه ھای ايميل، به ھيچ وجه ضميمه ھای ايميل را با پسوند .exe باز نکنید.

  .توجه داشته باشيد که فايل ھای مايکروسافت ورد ميتوانند حامل ويروس باشند.

  .از باز کردن ضميمه ايميل از افرادی که آنھا را نميشناسيد خود داری کنيد.

  .از طريق استفاده از وبسايتھايی که اين ويروس ھا در آن جا سازی شده اند .

  .صفحاتی که عکس يا عکسھای آنھا نمايان نمی شود را Refresh نکنيد ، چون اين يکی از روشھای آلوده سازی کامپيوتر قربانی به ويروس يا تروجان است و برای ديدن عکس مذکور روی آن کليک راست بزنيد و سپس گزينه  Show Picture را بزنيد .

.ممکن است سايتی حتی قسمتھای ديگرش نيز به درستی باز نشده باشد در اين صورت Refresh  نکنيد و آدرس آن سايت را در يک صفحه جديد وارد کنيد.

.از طريق نصب برنامه ھای آلوده

. در ھنگام چت با دوستان خويش و دريافت فايلھائی که آلوده ھستند.

Worms) –2) کرم ھا :

کرم برنامه يا ويروسی است که از شبکه ھای کامپيوتر برای تکثير خود استفاده میکند. يک کرم  کل شبکه را برای ماشين ديگری که نقطه ضعف امنيتی مشخصی دارند جست و جو می کند و با يافتن اين نقطه ضعف، خود را در کامپيوتر جديد کپی می کند و با راه يافتن کرم به ماشين جديد چرخه دوباره تکرار می شود و کرم دوباره از اين جا در ماشين ھای جديد کپی می شود. ويروسھا معمولا يک کامپيوتر منفرد را آلوده می کنند و سعی نمی کنند به کامپيوتر ديگری راه پيدا کنند، در صورتی که کرمھا با آلوده کردن يک کامپيوتر سعی می کنند که با استفاده از مثلا آدرس ھای ای ميلی يا ليست کنتاکت ھائی که روی آن کامپيوتر ھست خود را به کامپيوترھای ديگر منتقل کنند. به علت اينکه اين انتقال بين کامپيوترھا به طور خودکار انجام می پذيرد سرعت گسترش آنھا بسيار سريعتر از ويروسھا است.

کرم در حافظه اصلی کامپيوتر (RAM)مستقر می شود و شروع به تکثير خود می کند که موجب کند شدن سيستم می گردد.

برای جلوگيری از آلودگی به کرم ھيچ فايل پيوست (attachment) غير منتظره ای را درايميل ھای خود باز نکنيد (بخصوص آنھايی را که شامل پيغامھايی فريبنده مانند I LOVE YOU وجود دارد)، ھر چند آنھا از منابع مطمئنی برای شما ارسال شده باشند.

برای فرستنده ايميلی بفرستيد و از او سئوال کنيد او واقعاً چنين فايلی برای شما فرستاده است يا نه؟ ھمچنين برنامه Outlook Express  از شرکت مايکروسافت که برای دريافت و ارسال ايميل بکار می رود در مقابل کرمھا بسيار آسيب پذير است. توصيه می شود که از اين برنامه استفاده نکنيد.

3- برنامه ھای جاسوس برای گرد آوری اطلاعات شخصی يا Spyware :

برنامه جاسوس به برنامه ھایی اطلاق می شوند که بمنظور جمع آوری اطلاعات روی کامپيوتر شما نصب ميشود. اين برنامه ھا می توانند علاوه بر جمع آوری و ارسال اطلاعات باعث نصب برنامه ھای ديگری، کندی سيستم و بازشدن اتوماتيک پنجره ھای جديد و متعددی تبليغاتی شوند. اگر کامپيوتر شما اين عوارض را نشان ميدھد به احتمال زياد آلوده شده است.


کلمات کلیدی:
VULCAN 3D 7.5
ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩  

نرم‌افزار معروف و بسیار قدرتمند تحلیل سه‌بعدی معادن

نرم افزار Vulcan3D:
ابن نرم افزار محصول کمپانی Maptek می باشد. از نظر توانایی قویترین نرم افزار معدنی می باشد که علاوه بر تمامی موارد گفته شده تواناییهایی برای طراحی سیستم تهویه، برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت، Ore Controlling و ... را دارا می باشد.

 

 

 

دانلود نسخه 7.5 از این نرم افزار قدرتمند :

 

 

سایت اختصاصی نرم افزار


جلوگيری از به سرقت رفتن اطلاعات شخصی
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩  

نرم افزارھای جاسوسی بنام‬ ‫Keylogger  کیالگر :

اين نوع نرم افزارھا قادر به ضبط اطلاعات تايپ شده در کيبورد می باشند. سپس اطلاعات‬ ‫شخصی شما مانند آدرس ايميل و پسورد آن به شخصی که اين نرم افزار جاسوسی را نصب کرده است فرستاده خواھد شد و‬ ‫بدين ترتيب ايميل خود را از دست خواھيد داد.

برای جلوگيری از سرقت اطلاعات شخصی 3 روش پيشنھاد می شود:

‫1- استفاده از پسوردھای ذخيره شده در درايو فلش:

ذخيره پسوردھا و نامھای کاربری مورد استفاده در يک فايل‬ ‫‪ ‫موجود در ‪) USB Flash Drive‬درايو فلش ) :

اين نوع درايوھا در بازار با قيمتھای مناسب قابل دسترس ھستند.‬ ‫بعنوان مثال آدرس ايميل و پسورد را در فايلی در درايو فلش گذاشته ايد و برای ورود به ايميل از ‪ Copy‬و ‪Paste‬‬ ‫استفاده ميکنيد. با انجام اينکار برای ورود به ايميلتان از کيبورد استفاده نکرده ايد، و کيالگر موفق به ضبط پسورد‬ ‫شما نخواھد شد. البته به ياد داشته باشيد که بعضی از کيالگرھا را می توان طوری تنظيم کرد که از صفحه‬ ‫مونيتور عکس بگيرد. اگر در زمان ‪ Copy‬و ‪ Paste‬عکسی گرفته شود ممکن است که پسوردتان را از دست‬ ‫بدھيد. برای افزايش اطمينان در اين متد می توانيد از برنامه ھای مديريت پسورد که در درايوھای فلش قادر به‬ ‫نصب شدن ھستند استفاده کنيد. اين نوع برنامه ھا پسوردھای شما را به صورت ستاره (*) نشان خواھند داد، در‬ ‫اينصورت حتی اگر عکسی از صفحه در حالت ‪ Copy‬و ‪ Paste‬کردن گرفته شود شما چيزی از دست نخواھيد‬ ‫داد.

پيشنھاد می کنيم که از نرم افزار ‪  Keepass ‬استفاده کنید.

2- ‫استفاده از کاراکترھای تصادفی:

کيالگرھا اطلاعات تايپ شده را بدين ترتيب ضبط می کنند. در ابتدا آدرس‬ ‬‬‫اينترنتی، سپس نام کاربری و در پايان پسورد ثبت می گردد.‬ ‫

بعنوان مثال2‬‫ www.hotmail.comsarahj7@hotmail.comsnoopy‬به جاسوس می گويد که وبسايت بازديد شده‬ ‫‪ www.hotmail.com‬است، آدرس ايميل ‪ sarahj7@hotmail.com‬است و پسورد برای اين ايميل 2‪snoopy‬‬ ‫است.

شيوه ای زيرکانه برای فريب کيالگرھا وجود دارد و اين استفاده از به اصطالح نقطه قوت کيالگرھا است‬ که ھمه چيزھای تايپ شده را ثبت می کنند.‬  ‫برای نمونه به وبسايت ‪ hotmail‬برويد. با استفاده از ماوس در‬ ‫‫گزينه ‪ ID‬کليک کنيد و حرف اول آی دی خود را تايپ کنيد. سپس با استفاده از ماوس به قسمت آدرس بار‬ ‫مرورگر خود برويد و چند حرف بيربط را تايپ کنيد. دوباره به فيلد آی دی برگرديد و حرف دوم آی دی خود را‬ ‫تايپ کنيد، سپس با استفاده از ماوس دوباره به آدرس بار مرورگر برويد و چند حرف بيربط ديگر تايپ کنيد. اين‬ ‫روش را ادامه بدھيد تا زمانی که آی دی و پسورد خود را وارد کرده ايد. در اينجا به جای آدرس ايميل‬ ‬ ‫‪sarahj7@hotmail.com‬ ‫ و پسورد 2‪snoopy‬‬ این ‬ ‫مقادير‬ بدست می آید :

‬‬ ‫        ‪ hotmail.comspqmlainsdgsosdgfsodgfdpuouuyhdg2‬                                           

در اينصورت حتی اگر کيالگری وجود‬ ‫داشته باشد شخص ھکر تنھا با تعدادی حروف و اعداد طرف است که نمی تواند از آن ھيچ استفاده ای بکند. اين‬ ‫روش برای تمامی کيالگرھا موثر است و تاکنون ھيچ کدام از کيالگرھا نتوانسته اند که اين روش زيرکانه را‬ ‫شناسايی کنند. بياد داشته باشيد که معموال آسانترين متد، بھترين متد است.‬ ‫

3- استفاده از کيبوردھای مجازی برای تايپ کردن:

کيالگرھا اطلاعات تايپ شده توسط کيبورد را ثبت می کنند. در‬‬ ‫اين روش ما بجای کيبورد واقعی برای تايپ کردن از يک کيبورد مجازی و بجای انگشتان برای تايپ کردن از‬ ‫ماوس استفاده می کنيم. کيبورد مجازی را می توانيد در درايو فلش حمل کنيد.  اين روش به اندازه روش قبلی قابل اعتماد نيست زيرا برخی از کيالگرھا قابليت ضبط حروف‬ ‫تايپ شده را در کيبوردھای مجازی دارند. استفاده از اين متد در صورت عدم استفاده از روشھای قبلی توصيه می‬ شود.


کلمات کلیدی:
Petrel 2009
ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩  

نرم افزار پترل، توسط شرکت شلمبرژر بدنیای صنعت نفت معرفی شده است. این نرم افزار در تمامی رشته های اکتشاف، بهره برداری، مخزن، و حفاری وارد شده است. در ورژن جدید این نرم افزار توجه بیشتری به تکنولوژی های جدید دنیای نرم افزار شده که کار کردن با این نرم افزار را بسیار روان کرده است. همچنین برای بالا بردن کار و دسترسی سریع به داده ها، خصوصیت سروری در آن پیشبینی شده است که کاربر قادر است داده های خود را در سروری مرکزی وارد کرده، و بقیه کاربران مرتبط بر اساس طبقه بندی محدودیت دسترسی، آنرا بررسی کرده، تغییرات لازمه را اعمال، سپس بروز شده آنرا ذخیره نماید.

از ویژگی های این نرم افزار معرفی فرمت جدید برای داده های لرزه نگاری است. با توجه به بالا بودن محاسبات process داده های لرزه نگاری، معمولاً برای اینکار ابرکامپیوترهایی در نظر گرفته شده است. اما این فرمت جدید، مقدار درگیری ram و cpu کامپیوتر را کمتر در نتیجه کاربر قادر به استفاده از این نرم افزار حتی در کامپیوتر های شخصی است.

به نظر می رسد که نرم افزار office drill که بوسیله این شرکت معرفی شده است، در زمینه حفاری از نرم افزار پترل قوی تر باشد. اما با توجه به ادعا های مهندسین این شرکت، نرم افزار پترل، در حال بهبود بوده و ویژگی های این نرم افزار گسترش می یابد، که یک شرکت فقط بوسیله یک نرم افزار قادر به تعمین تمامی نیاز های مهندسی خود می باشد.

از ویژگی های مورد توجه دیگر ورژن جدید نرم افزار توجه به مدیریت مخزن در این نرم افزار است. همان طور که می دانید، در مدیریت مخزن تمامی گروه های مهندسی با هم کار می کنند. این نرم افزار قابلیت دسترسی یک داده از یک ماژول به ماژول دیگر را دارا می باشد. یعنی گروه تعبیر لرزه نگاری بعد از انجام عملیات مورد داده ها را ذخیره کرده سپس گروه مخزن از آن استفاده می کنند. یعنی تمامی پایگاه داده های این نرم افزار با هم مرتبط هستند.

دیگر ویژگی ورژن جدید این نرم افزار، جلوه های تصویری آن می باشد که تعبیر و تفسیر و همچنین بررسی قسمت های آنرا آسانتر می نماید. این نرم افزار همچنین قادر است مستقیما داده ها را به CMG و Pennsys ارسال نمایید که با توجه به ادعاهای صورت گرفته، توانایی این نرم افزار در نمایش شبیه سازی های طراحی شده، قویتر می باشد.

 

دانلود نسخه 2009.01 از این نرم افزار قدرتمند :

 


کلمات کلیدی: petrel 2009 ،شلمبرژر ،مهندسی نفت
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ portable‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از winrar‬‬
ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩  

‫ ‫اﻣﺮوزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ در ﻣﻮاردي ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ وﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﮐﻞ ﺳﻪ راه ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ وﺟﻮد دارد:

1-اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه

2-اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺳﺎز

3-اﯾﻦ روش...

در اﯾﻦ روش ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ winrar‬اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ.

ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺎمﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻃﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ

-1:ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﻮﺷﻪ )‪ Program Files‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ.

‬ ‫-2اﮐﻨﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻓﻀﺎي‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ‪ Select All‬و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ Ctrl+A‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫درﺑﯿﺎورﯾﺪ.

‬ ‫-3ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ‪ Add to archive‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫

-4در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺗﺐ ‪ ، General‬ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Create SFX Archive‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ.‬ ‫

-5ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Files‬ﺑﺮوﯾﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس ﺑﺮ روي ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ‪Files‬‬ ‫‪to add‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب درﺑﯿﺎورﯾﺪ )‪ (Ctrl+A‬و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ Ctrl+C‬را ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.‬

‫-6اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Advanced‬ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ‪ SFX Options‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫

-7در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺗﺐ‪ ، General‬ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Create in the current‬‬ ‫‪folder‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Run after extraction‬ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﻮﻧﺪ آن )ﻣﻌﻤﻮﻻً )‪ exe‬ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ YahooMessenger.exe‬اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﺎم را ﻋﯿﻨﺎً در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ.‬

‫-8در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Advanced‬ﺑﺮوﯾﺪ و در ﮐﺎدر ‪ Delete‬و ﻗﺴﻤﺖ ‪Files‬‬ ‫‪to delete in the destination folder‬ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ Ctrl+V‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ در ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ‪ Copy‬ﮐﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Paste‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫-9اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Modes‬ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﯿﮏ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unpack to temporary folder‬و ‪Hide‬‬ ‫‪all‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ.‬

10- ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Update‬ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Overwrite all files‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ.‬

‫-11اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺐ ‪ Text And Icon‬ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ‪ Browse‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪Load SFX‬‬ ‫‪icon from the file‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ آﯾﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ .‪ ico‬ﺑﺮاي ﻓﺎﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.‬

12- در آﺧﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﺑﺎز را ‪ OK‬ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻓﻮﻟﺪر ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻤﺎﺳﺖ.‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي آن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﺟﺮا‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ.‬

 


کلمات کلیدی:
ER Mapper
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩  

معرفی نرم افزار تحلیلی ER Mapper جی آی اس و کاربرد های آن
ER Mapper - Geospatial Imagery Solutions GIS

به طور خلاصه ER Mapper نرم افزاری برای تحلیل عکسهای ماهواره ای - کاربرد در دور سنجی (Remote Sensing) می باشد.
لازمه ی استفاده از این نرم افزار این است که شما حتما چند عکس ماهواره ای گرانقیمت داشته باشید و همچنین موارد استفاده از این برنامه در زمینه GIS نیز بسیار گسترده است.
ER Mapper پیشرفته ترین نرم افزار پردازش تصویری برای تصاویر جغرافیایی می باشد، که در کامپیوترهای شخصی تحت سیستم عامل NT/95/98/ME/2000/XP قابل اجراست. سرعت این سیستم به علت استفاه از پیشرفته ترین و جدیدترین تکنولوژیهای روز، بسیار بالاست.
با استفاده از نرم افزار ER Mapper می توان داده های رستری را نمایش و بهبود داد و داده های برداری را نمایش و ویرایش کرد همچنین قابلیت اتصال به داده های جغرافیایی و سیستمهای اطلاعات زمینی سیستمهای مدیریتی و یا منابع دیگر را دارد.

آخرین نسخه ER Mapper 7.1 می باشد ودر این نسخه قابلیت های جدیدی به آن اضافه شده است. Wizard های جدیدی به آن اضافه شده است که کارایی سیستم را افزایش داده است.
پردازش تصویر ابزار مهمی جهت تهیه نقشه، آنالیز و مدلسازی از علوم زمینی مختلف می باشد. کاربردهای زیر تنها بخشی از کارهایی است که پردازش تصویر انجام می دهد:
1. نقشه های کاربردی زمین / پوشش زمین و تشخیص تغییرات
2. ردیابی و ارزیابی در کشاورزی
3. مدیریت منابع ساحلی و دریایی
4. انفجار معدنی
5. انفجار گاز و نفت
6. مدیریت منابع زمینی
7. طراحی و تشخیص تغییرات شهری
8. طراحی Telecommunication
9. اقیانوس شناسی
10. نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی
11. تشخیص و نقشه یخهای دریا
بنابراین ER Mapper نیز می تواند این پردازش ها را انجام دهد.
به جای اینکه در هر مرحله از پردازش کل فایل ذخیره شود، ER Mapper فقط الگوریتم مورد نظر را ذخیره می کند.
مراحل پردازشی مختلف را در یک گام ترکیب می کند و نتایج را بطور مستقیم در صفحه نمایش بطور همزمان اجرا می کند. مجموعه گام های پردازشی مختلف که بر داده مورد نظر اعمال می شود به نام الگوریتم نامیده می شود.
با ذخیره هر یک از مراحل پردازشی به طور جداگانه، بر داده اصلی، سرعت بیشتر و یادگیری ساده تر و جذابتر می شود.
مراحل ورود تا خروجی نهایی یک داده را جهت انجام پردازش تصویر به شرح زیر هست:
* خواندن داده خروجی از نوار CD-Ranc و غیره و تبدیل جهت پردازش و استفاده در ER Mapper (داده برداری یا رستری) .
* نمایش داده تصویری در مانیتور یا ارزیابی کیفیت و یا اطلاعات آماری نمایشی مثل هیستوگرام و Cell values و غیره.
* بطور هندسی تصاویر ثبت شده را مرتب و تصحیح می کند و به سیستم مختصات ژئودتیکی تبدیل می کند (ترمیم یا ترمیم Ortho)
* دو یا چند تصویر با همپوشانی را ترکیب و یک نمایش واحد از کل منطقه را نشان می دهد.
* اتصال مستقیم داده رستری، برداری و جدولی در فایلها و محصولات خارجی و نمایش داده در تصاویر برداری برداری (بدون انتقال فایل)
* تنظیم صفحه نقشه، حاشیه نویسی، متنها، چندضلعیها، شرح ها، خطوط مقیاس، grid ها، لژاندرها و سایر عناصر نقشه
* ذخیره / انتقال داده پردازش شده به فرمتهای خروجی و پرینت تصاویر و نقشه ها در 200 وسیله سخت افزاری و هر پرینتر در سیستم عامل windows

قابلیتهای نرم افزار
ER Mapper ، wizard های مختلفی دارد که مراحل پردازش تصویر را ساده تر می کنند که نمونه های بصورت زیر می باشند:
Wizard موزائیک و نمایش تصویر
Wizard فشرده سازی تصویر
Wizard سیستم تصویر / اندازه cell
Gridding Wizard
Wizard الگوریتم سه بعدی
Wizar منحنی میزان
Landsat TM Wizard
Landsat TM Wizard منتشر شده تحت شبکه
Wizard تصاویر ژئوفیزیکی عادی
Wizard فوریه
Wizard تنظیم صفحه
Wizard کاربردهای دولتی محلی
خواندن فایلهای tab.*
می توان زبان نوشتاری batch را برای ER Mapper استفاده کرد و Wizard های خودمان را طراحی تا کارهایمان ساده تر شود. می توان دکمه و یا منو و جعبه ابزار را نیز اضافه کرد.
فضاهای کاری شامل موارد زیر است:

- ردیابی محیطی
- مدیریت و طراحی تسهیلات
- جنگلداری
- سرویسهای اطلاعاتی و مدیریت زمین
- انفجار معدن
- اقیانوس شناسی
- انفجار و تولید نفت و گاز
- مدیریت منابع آبی
- مدیریت فاضلاب
برد وسیعی از تصاویر رقومی توسط ماهواره ها و عکسهای اسکن شده هوایی فراهم شده است. همچنین حجم وسیعی از داده های جغرافیایی در حال رشد از قبیل جاده، شبکه های زهکشی، موقعیت چاههای حفر شده و سرت جریان آب وجود دارد. بدلیل رقومی بودن همه این داده ها نیاز به نرم افزاری جهت دیدن آن هستیم. ER Mapper یک نرم افزار جامع، از نظر تکنیکی عالی و محصولی ساده برای استفاده جهت نمایش، بهبود و جمع آوری همه نوع اطلاعات رقومی می باشد.
پردازش همزمان
ER Mapper از جهت قابلیت کار با داده خام، اعمال فوری پردازش و بهبود نقاط در جهان تصویری منحصربفرد می باشد. کار با داده خام موجب می شود تا صحت اولیه داده حفظ شود و احتیاج به فضای اضافی جهت ذخیره فایلهای میانی برداشته شود. پاسخ آنی پردازشها موجب می شود تا هرآنچه که را انجام میدهیم بتوانیم ببینیم.
مزایا در مقابل سایر نرم افزارهای سنجش از دور
سایر نرم افزارهای پردازش تصاویر از سال 1970 گسترش یافتند و به آخرین تکنولوژی یعنی پردازش متقابل و اجرای دینامیکی دسترسی نداشتند.
ما با مفهوم اساسی منحصربفردی یعنی "الگوریتم" شروع کرده ایم. این مفهوم اجازه پردازش روی داده تصویری را در جهتی که با دیگر رقبا متفاوت است را می دهد.
پردازش تصاویر
ER Mapper چندین مزیت به نسبت سایر نرم افزارهای پردازش تصاویر دارد. آنها شامل موارد زیر است:
• ذخیره (هزاران مگابایت ذخیره را می تواند انجام دهد)، نمونه ای از آن بدین صورت است:
یک سین کامل Landsat معادل 300 مگابایت حجم دارد. اگر از آن نسبت بعاند را بسازیم با 7 باند اصلی 1.3 گیگا بایت می شود. چراکه هر داده بصورت float با چهار برابر ظرفیت یعنی 172 مگابایت ذخیره می شود و چون دارای 8 باند هستیم (7 باند اصلی + 1 باند نسبت) حجم نهایی 1.3 گیگابایت می شود.
در ER Mapper داده اصلی بصورت خام 300 مگابایت و در حدود 30 کیلوبایت مشخصات پردازش می باشد؛ یعنی در حدود 1 گیگابایت صرفه جویی کرده ایم.

دانلود نسخه 7.1 از این نرم افزار :

 


کلمات کلیدی:
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ‪HDMI
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩  

                                                           ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻮرت‪HDMI‬‬ 

  ‫‪ HDMI‬ﯾﺎ ‪ High-Definition Multimedia Interface‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻂ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ، اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫راﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻓﺸﺮده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا ﺑﺼﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ‬ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺻﺪاي دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داراي ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪. HDMI‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا را ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ DVD Player‬و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ‪. HDMI‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ )‪ (high-definition‬ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺪاي دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪. HDMI‬ﺻﺪاي 8 ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ‬ ‫‪channel‬را ﺗﺎ 291 ‪kHz‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺻﺪا از ﻗﺒﯿﻞ ‪ Dolby Digital‬و ‪ DTS‬را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ نماید‬

‫ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ‪HDMI‬ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎزﻧﺪه وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ‫ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﯿﻢ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .‪ Hitachi, Sony, RCA, Panasonic, Philips, Silicon Image‬در زﯾﺮ ﻧﺸﺎن رﺳﻤﯽ ‪ HDMI‬را‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.‬
‫ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ‪ HDMI‬ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺒﻊ)ﻣﺜﻼ ﯾﮏ )‪ DVD Player‬و ﻣﻘﺼﺪ)ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و‬ ‫آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﺒﻨﯿﻢ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ داراي ﺳﻮﮐﺖ‬ ﻣﺨﺼﻮص ‪ HDMI‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺮﺿﻪ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺎي ﺳﯿﻤﻬﺎي زرد، ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ‪ A/V‬ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ 
‫در زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ‪ HDMI‬را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:‬

‫در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎﺑﻞ ‪ HDMI‬را از ﯾﮏ ‪ DVD Player‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:‬


‫در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ورودي ﮐﺎﺑﻞ ‪HDMI‬را در ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ ورود دو ﮐﺎﺑﻞ ‪ HDMI‬را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:‬

‫ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ‪ HDMI‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ )‪ (component‬و ‪ S-Video‬و...‬

‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ HDMI‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ روش ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬
‫از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ‪HDMI‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻮن ‪ HDMI‬اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي و ﺑﺼﻮرت‬ ‫دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬
‫از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا ﻫﻢ، ‪HDMI‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﭼﻮن ﺻﺪاي ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﺠﯿﺘﺎل و داراي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ.‬
‫و از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺻﺪا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ.

‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ‪ HDMI‬در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ‬

‫ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ‪ HDMI‬ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﻮل ﻫﺎي 1 و 5.1 ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ‬ ‫ﻃﻮل 04 ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ‪ HDMI‬ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را ﺑﺮاي ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ‪ HDMI‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ‬ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ‪ HDMI‬ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺳﺮي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ‬
‫داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ‪ HDMI‬ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل‬ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎل ‪ HDMI‬ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.‬
                                                                                

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪HDMI‬‬

  ‫ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ‪ HDMI‬ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي دارﻧﺪ. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﺮﺿﻪ ‪ HDMI‬را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:‬
‫ﻧﺴﺨﻪ 1.1 در 4002 ‪ May‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺟﺪﯾﺪي از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺻﺪا ﺑﺮاي ‪ DVD‬ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.‬ 
‫ﻧﺴﺨﻪ 2.1 ﻫﻢ در 5002 ‪ August‬اراﺋﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺗﺎ 8 ﺑﺎﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.‬ ﻧﺴﺨﻪ 2.1 ‪a‬در 5002 ‪ December‬ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ‪ HDMI‬ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ‪ CEC‬ﯾﺎ ‪Consumer‬‬  ‫‪Electronic Control‬ﺑﻮد.‬ 
‫و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺮاﯾﺶ 3.1 ﻫﻢ در 6002 ‪ June‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮز‬ 01 ‪GBps‬رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ TrueHD‬و ‪ DTS-HD‬ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.‬
‫و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺮاﯾﺶ 3.1 ‪a‬در 6002 ‪ November‬ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺻﻮت و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ 
‫HDMI‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در‬ ‫2002 ‪December‬ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 9.4 ‪Gbps‬ﺑﯿﺖ ﺑﻮد.‬ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎي ‪ HD‬و 3‪ PLAY STATION‬و دي وي دي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫، رﺳﯿﻮر ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ‪ HD‬و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺎرت ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ راﺑﻂ ﭘﺸﺘﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬


کلمات کلیدی:
سریال خارق العاده آموزش زبان extra
ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩  

لطفا آنقدر غرق زيبايي فيلم نشويد كه يادگيري زبان را فرآموش كنيد سرگرمي در خدمت يادگيري علم بهترين ايده آموزش سال 2010 با ديدن اين سريال فوق العاده با آسانترین روش زبان ياد بگيريد. هم سرگرم شويد هم بدون صرف وقت اضافي زبان ياد مي گيريد. بهترين روش براي يادگيري زبان روش تاييد شده و تضمين شده توسط بزرگترين مراكز آموزشي اين سريال در بسياري از آموزشگاه هاي بزرگ دنيابه عنوان كمك آموزش استفاده مي شود. تلفظ صحيح و شمرده لغات جهت يادگيري بهتر شما هر قسمت به همراه يك فايل word حاوي تمام ديالوگ هاي سريال مي باشد. در عصر تكنولوژي و ارتباطات ديگر بهانه اي براي نياموختن وجود ندارد در هر شرايطي مي توان زبان آموخت شما براي آموختن زبان نياز چنداني به كلاس و يا معلم نداريد شما به تهيه اين فيلم ها با هزينه بسيار كم زبان ياد بگيريد.

آيا مي دانيد پيشنهاد اول معلمين خبره زبان ديدن فيلم هاي متعدد با زبان اصلي است اين سريال حاوي 30 قسمت كه هر قسمت همراه يه فايل ورد ( متن قسمت) هستش. داستان در مورد يه شخصيتي به نام هكتور است كه از ارژانتين آمده به انگلستان و زبان انگليسي بلد نيست. اين واقعا امکان پذير است که شما يک زبان جديد را بياموزيد! سريال آموزش زبان EXTR@-TV مجموعه اي است ويدئوي که در قالب طنز و با روشي بسيار ساده و قوي بيننده را در مسيري ويژه جهت يادگيري زبان انگليسي قرار مي دهد. سريال آموزش زبان ۳۰ قسمتي EXTR@-TV توانسته با مهارت ويژه بازيگرانش در تلفظ صحيح و شمرده لغات و ديالوگ ها، شرايط بسيار خوبي جهت يادگيري صحيح زبان انگليسي براي کليه بينندگانش در سنين مختلف و در زمينه هاي Reading و listening همچنين Geramer فراهم آورد و بيننده با دنبال کردن قسمت هاي مختلف سريال روز به روز به زبان انگليسي مسلط مي شود، تا جاي که قادر خواهد بود به راحتي صحبت کند و مطالب را درک کند و حتي بتواند بخواند و بنويسد

از EXTR@-TV بیشتر بدانیم : EXTR@-TV نام یک سريال است که به ۴ زبان فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و انگيسي جداگانه تولید شده است. این مجموعه داستان ۴ دوست و اتفاقاتی که بین آن‌ها رخ می‌دهد را روایت می‌کند که با انگلیسی بسیار ساده می‌تواند یک پیشنهاد خوب برای یادگیری زبان انگلیسی باشد. این مجموعه برای افراد با سطح زبان انگلیسی پایين و متوسط بسیار مناسب است. بیشتر زمان و لوکیشن مجموعه در داخل یک خانه است وهر اپیزود داستانی جداگانه دارد. در نسخه‌ی انگلیسی این مجموعه، ۴ شخصیت داستان : هکتور (یک آرژانتینی که آرام آرام انگلیسی اش خوب می‌شود)، آن، نیکولاس و بریجت حضور دارند. سریال Extra مجموعه ای است بسیار مناسب برای آموزش زبان و تقویت شنیدار در زبان. داستان این سریال بر این قرار است که هکتور دوست یکی از ۳ بازیگر اصلی سریال که آشنایی چندانی به زبان انگلیسی ندارد از آرژانتین به انگلیس نزد دوستانش می آید. عدم آشنایی او به زبان و اشتباهاتی که می کند اتفاقات بسیار خنده داری را رقم می زند.

برخی از امکانات و قابلیتها:

 • 2 DVD اورژینال با عكس روي DVD

 • قابل پخش در کامپیوتر و دی وی دی خانگی

 • با كيفيت استثنايي اورژينال و هولوگرام بسته بندي

 • ارسال با بيمه، کاور، عکس اورژينال، فاکتور و بسته بندي شيك و ايمن

 • دارای گارانتی تعویض واقعي و كاملا رايگان در صورت اشکال

 • اول تحويل محصول در عرض 3 تا 7 روز كاري توسط پست پيشتاز

 • سپس پرداخت هزينه محصول به مامور پست در درب منزل يا محل كار

 • لطفا براي سهولت كار مامور پست و پيك خانواده تان را در جريان سفارشتان قرار دهيد

 • ارسال محصول در اولين فرصت كاري بعد از ثبت سفارش در ايران سي ان

 • محصولي ديگر به عنوان هديه پارسا كلوب به خريداران اين مجموعه تقديم مي شود

 • داراي كارت قرعه كشي فروشگاه، قرعه كشي در 12 فروردين 1390 انجام مي گيرد

 • خريد اينترنتي آسان مطمئن باصرفه و جذاب را با ما تجربه كنيد

 • قيمت: 48,000 ريال

  روش خرید: نقدی و پستی و ...


  کلمات کلیدی:
  تست کردن سطح زبان IELTS
  ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩  

  در این سایت می تونید سطح خودتونو بسنجید.تعدادی سوال چند گزینه ای از سکشنهای مختلف رو پاسخ میدید و در نهایت نمره ای به شما می ده که نشون میده اگر امتحان ای IELTS میدادید نمرتون چند می شد...

   

   

  Examenglish


  کلمات کلیدی:
  معرفی نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و تاسيسات
  ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩  

  ASPENTECH HTFS 2006.5
  AVL FIRE 2008
  4M.IntelliCAD FineELEC 9 NG
  4M.IntelliCAD FineHVAC 9 NG
  Alias.I-Data.Integrator.v3.6
  Alias.I-Export.v2.7
  CYME.CYMCAP.v4.6.R2
  CYME.CYMDIST.v4.7.R6
  CYME.CYMGRD.v6.3.R7
  CYME.CYMTCC.v4.5.R8
  CYME.PSAF.v3.1.R1.11
  Dyadem PHA Pro 6
  ETANK 1.6.7
  Etap Powerstation 7
  Energy Solution Pipeline Studio 3.1
  FIRECAD (FULL MODULE) 2008
  FLOW 3D v9.2
  HTRI v6
  Irricad 2008
  Landmark ARIES.V2000.0
  Landmark CasingSeat 2000.0
  Landmark compass v5.31
  Landmark DSS 2000.0
  Landmark Dynamic Surveillance Systemï¼?DSS) R5000
  Landmark Discovery 2007.1
  Landmark DrillModel.V2000.0
  Landmark Drillworks 2005 SP3
  Landmark EDT 2003.21 Compass
  Landmark Geographix 2007.1
  Landmark Geographyx 2008
  Landmark Geographix Discovery R5000.0
  Landmark Handheld Field Operator 2003.4.2
  Landmark.OpenWorks.V2003.12
  Landmark.Presgraf.V2003.0.1
  Landmark Promax 2003
  Landmark ProMAX R5000 Linux
  Landmark StressCheck 2000.1
  Landmark Wellcat 2000.1
  Landmark WellCat 2003.0.2
  Landmark Wellplan 2000.0
  PIPEDATA Pro 7.5
  Pipenet (standard 4.1)
  Pdms 12
  Rivercad 2008
  SimSci Pro/II 8.2
  SimSci Hextran 9
  SimSci Inplant 3.2
  SimSci Datacon 3.3
  SimSci VisaulFlow 4.1
  Schlumberger Drilling Office v4.0
  Schlumberger CemCade v4.4
  Schlumberger Drilling Office v4
  Schlumberger Interactive petrophysics 3.5
  SCHLUMBERGER.Petrel.2009
  SCHLUMBERGER.Eclipse_2008.1
  Schlumberger ProCADE 6.0
  Schlumberger SandCADE 5.0
  Schlumberger TDAS v6.1.7
  Schlumberger CemCade v4.4
  Schlumberger.DBR.SOLIDS.V4.2
  Schlumberger Decide 2008.1
  SCHLUMBERGER.OFM 2009.1
  SCHLUMBERGER.WELLTEST v6.1
  Schlumberger.Interactive.petrophysics.3.5
  SuperPro Designer 6
  Spray/Sprinkler 4.1
  TraceCalc Pro 2.2
  TRIBON M2 & M3
  Transient (pipenet)6.11


  کلمات کلیدی:
  گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی قسمت 1
  ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩  

  ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﻤﻠﻪ: ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ:

  ‫ﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ + ﻗﻴﺪ ﻣﻜﺎﻥ + ﻣﻔﻌﻮﻝ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ

  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻋﻞ : ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻢ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻭﺩ، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ ﺁﻣﺪ، ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ. ﺍﻭ ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍﺳﺖ.

  ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

   

  ﺗﻌﺮﻳﻒﻓﻌﻞ : ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ (ن) ﺩﺭﺁﺧﺮ ﻓﻌـﻞ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ‫ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ (ن) ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ, ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ to ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

   to ⇒ ‫‪ﻥ  →  ﻣﺼﺪﺭ →  ﻓﻌﻞ

  to see ⇒ I see
  You see
  They see

  ﻗﻴﺪ ﻣﻜﺎﻥ : ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﻞ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

  in the class در كلاس

  here اينجا

  at school در مدرسه

  there آنجا

  at home در خانه

  ‫ﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ : ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﻞ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

  every other day يك روز در ميان

  yesterday ديروز

  every day هر روز

  today امروز

  on odd days روزهاي فرد

  on even days روزهاي زوج

  ﺻﻔﺖﻣﻠﻜﻲ : ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻣـﻲﺭﺳـﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﺑـﺎﻥ ‫ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺻﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﻔﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

  ‫ﺧﻮﺍﺹ ﺻﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:

  ‫1ـ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

  ‫2ـ ﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

  ‫3ـ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺠﺰ ﺻﻔﺘﻬﺎﯼ that و this ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﻌﺪ، ﺟﻤـﻊ ﻳـﺎ ﻣﻔـﺮﺩ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ:

  this → these     this book→these books      


  that →those     that car→those cars

   

  ﻣﻔﻌﻮﻝ: ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

  ﻣﺜﺎﻝ :

  ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ. ‪Hassan saw Ali

  ‫ﺣﺴﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ. ‪Hassan saw him

   

  ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

   

  ‫ﺻﻔﺎﺕﻣﻠﻜﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

  ﺍﻓﻌﺎﻝﻛﻤﻜﻲ (معین) : ﺍﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺁﻳـﺪ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ‪ to 

  نمی آید ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺩﺭ used to و ought to

  مثال :

  may  ممكن بودن

  should بايد

  must بايد

  can توانستن

  ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻛﻤﻜﻲ:

  ‫1- ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

  ‫2- ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻥ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻛﻤﻜـﻲ ﺑـﺎ ﺭﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺍﻭﻝﺟﻤﻠـﻪ، ﺟﻤﻠـﻪ ﺭﺍ ﺳﺌﻮﺍﻟﻲﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺌﻮﺍﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ (آيا  مگر  لحن ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﻱ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺌﻮﺍﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻓﻌﺎﻝﻛﻤـکی ﺭﺍ ﺑـﻪ ‫ﺍﻭﻝ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﺍﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﻜﻲ ‪ doﻭ ‪ doesﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

  I am → are you ? : تبديل مي شوند مثال you به we و I تذکر: هميشه


  3 - در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن (ن) اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفي كردن به افعال كمکي (not) اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم.

  ، مخفف نمي شوند. may not و am not تذكر مهم: اشكال

  Can not →Can't
  will not → won't
  must not → mustn't
  Shall not → Shan't
  is not →isn't
  are not → aren't

  am not →am not
  may not →may not


  کلمات کلیدی:
  جلوگيري از كپي برداري از سي دي يا دي وي دي
  ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩  

  مخفي كردن فايل ها و فلدر هاي درون ديسك

  ابتدا آخرين ورژن نرم افزار UltraISO را دانلود و نصب كرده
  آدرس:


  www.ezbsystems.com

  سپس طبق مراحل زير پيش برويد:
  1.ابتدا فايل يا فولدر مورد نظر را كشانده و درون برنامه بيندازيد:

  2.روي فايل كليك راست كرده و روي "خصوصيات" كليك كرده...
  3.حال در پنجره باز شده دنبال "پنهان پيشرفته" بگرديد و تيك اونو بزنيد و در آخر روي قبول كليك كنيد

  ايجاد بد سكتور

  همانطور كه مي دانيد ويندوز حروف هايي مثل / |*:? و... را ساپورت نمي كنه از اين رو از اين حروف ها مي توان براي ايجاد بد سكتور روي ديسك استفاده كرد براي اين كار:
  1. ابتدا برنامه UltraISO را باز كنيد
  2. روي فايل مورد نظر كليك كرده سپس روي "تغيير نام" كليك كنيد
  3. سپس در اول يا آخر نام فايل يا فولدرتان " | " (Shift+) را اضافه كنيد
  4. حال رايت كنيد
  پس از رايت روي سي دي وارد سي دي شده و روي فايل مورد نظر كليك كرده و اونو كپي بگيريد.

  جلوگيري از كپي برداري از سي دي يا دي وي دي

  فرض کنيم محتويلت سي دي اينه:
  CdRoot\autorun.exe
  CdRoot\resource\image\aks.bmp
  CdRoot\resource\song\ebi.mp3
  پس ما يه اگز داريم و دو فايل در دو زير پوشه از ريسورس
  اگه من بخام از آلترا ايزو استفاده کنم فقط و فقط پوشه resource زو مخفي ميکنم
  علاوه بر مورد بالا که احتمال ميدم رعايت نکردي ممکنه از روشها و نرم افزارهاي ديگري هم استفاده کرده باشي که اون خطا رو ميده


  کلمات کلیدی:
   
   
   
   

  > سریال خارق العاده آموزش زبان extra

  6,800 تومان

  > نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک‏،شهرداری،شرکت نفت و ... با پاسخنامه

  5,000 تومان

  > قلم قاری قرآن

  75,000 تومان

  > بلدرچین

  5,000 تومان

  > آموزش صوتي مكالمات تركي

  5,000 تومان

  > مجموعه عظیم آموزش بازاریابی و ایمیل مارکتینگ

  10,000 تومان

  > مترجم زبان كودكان

  10,000 تومان

  > پک 80 گیگ سمپل و لوپ آهنگسازی

  50,000 تومان

  > آموزش نگهداري آکواريوم

  2,900 تومان

  > آموزش رزمي موي تاي( اورجينال)

  4,500 تومان

  > آموزش تجوید و نغمات و دستگاه هاي قرآني

  4,500 تومان

  > مجموعه كامل «تكنولوژي فكر»

  8,900 تومان

  > بسته تندرستی1- آموزش طب سنتی و طب اسلامی

  25,000 تومان

  > آموزش نرم افزار حسابداری رافع7-اوريجينال

  18,000 تومان

  > آشنایی با ۴۰۰ خط تولید

  16,000 تومان

  > معجزه اي در افزايش قد اورجينال

  6,000 تومان

  > آموزش شارژ پرينتر

  7,500 تومان

  > آموزش زبان با مجموعه BBC

  22,000 تومان

  > آموزش کلیه نرم افزار های کمپانی ادوبی ورژن CS4

  18,000 تومان

  > آموزش دفاع شخصي در 3 DVD

  6,000 تومان

  > راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هندوستان+رزومه

  12,000 تومان

  > آموزش حرفه طراحي و ساخت بنر تبليغاتي ويژه اينترنت

  6,500 تومان

  > خود آموز مکالمات ترکی آذربایجانی

  8,000 تومان

  > آموزش كاشت و توليد گوجه فرنگي

  2,900 تومان

  > اسرار قدرت فکر

  6,000 تومان

  > آموزش کامل تاسیس یک آتلیه عکاسی و عکاسی در آن

  3,500 تومان

  > مجموعه کامل آموزش لاغری و تناسب اندام

  8,000 تومان

  > پروژه کارافرینی صنایع فولاد

  14,000 تومان

  > پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید مفتول و سیم از طریق کشش

  15,000 تومان

  > پکیج خود اشتغالی و کار در منزل و 60 شغل پر در آمد

  8,000 تومان

  > فيلم آموزشي کامل نرم افزار تري دي مكس 3D MAX اورجينال

  20,000 تومان

  > معجزه ذهن برای رسیدن به وزن ایده آل

  8,500 تومان